REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ „MOTIPAY”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Odnaol Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie, przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android (dalej: „Aplikacja”) i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2 Właścicielem i operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest spółka Odnaol Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS:0000624003, NIP:7010588866, REGON: 3647378330. (dalej: „Operator” lub „Spółka”).

1.3 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

a). Aplikacja mobilna/Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą Aplikacja Mobilna „Motipay”, stworzone przez Operatora i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem sklepu App Store (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android)., przeznaczone do instalacji na Urządzeniu mobilnym;

b). Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która może korzystać z Aplikacji oraz wszelkich funkcjonalności dostępnych zgodnie ze specyfiką i charakterem Aplikacji; W przypadku korzystania z Usług oraz funkcjonalności Aplikacji mobilnej Użytkownik powinien być upoważnionym dysponentem Urządzenia mobilnego, na którym ma zostać zainstalowana Aplikacja oraz Użytkownikiem Google lub App Store.

c). Urządzenie mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet, działające w oparciu o system operacyjny Android TM lub systemu iOS;

d). Użytkownik Google – podmiot korzystający (z użyciem ID Użytkownika Google ustalonego w procesie rejestracji w serwisach prowadzonych przez Spółkę Google z usług świadczonych przez Spółkę Google, w tym korzystający ze sklepu internetowego Google Play;

e). Polityka prywatności – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, który dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Operatora oraz Użytkownika Aplikacji;

f). Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

g).Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

h).Google – spółka Google Inc. zarejestrowana w stanie Delaware (USA) z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, MountainView California 94043, USA, będąca operatorem sklepu internetowego Google Play;

i).Google Play – oprogramowanie pod nazwą: Sklep Play, stworzone przez Spółkę Google, przeznaczone dla Urządzeń mobilnych z systemem AndroidTM, stanowiące sklep internetowy aplikacjami dla tego systemu;

j).Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi cześć Serwisu internetowego Operatora, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań i/lub w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą (login) konto w Aplikacji Mobilnej „Motipay” będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Aplikacji;

k). Usługi – usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21 );

l).Umowa – umowa o świadczenie przez Operatora na rzecz Użytkownika usług związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji lub Usług Operatora i jego partnerów oraz określająca zasady korzystania z Serwisu Operatora, Aplikacji lub Usług przez Użytkownika, której treść stanowią postanowienia Regulaminu;

m). Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2014, Nr 827);

n). Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21).

o).Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19.);

p). Ustawa z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim ( Dz.U.2019.1083 t.j. z dnia 2019.06.12);

r).Regulamin – niniejszy dokument.

1.4 Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji mogą polegać w szczególności na:

1.4.1 uruchomieniu i obsłudze urządzenia po zainstalowaniu na urządzenie końcowe Użytkownika Aplikacji Mobilnej Motipay (dalej „Urządzenie”) oraz (dalej: „AMM”);

1.4.2 Refinansowaniu Użytkownikom AMM kosztów serwisowania i napraw samochodów w wyznaczonych Warsztatach Samochodowych, poprzez udzielanie Użytkownikom AMM za Pośrednictwem Operatora pożyczek i innych usług finansowych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim ( Dz.U.2019.1083 t.j. z dnia 2019.06.12);

1.4.3 informowaniu Użytkowników o produktach i usługach Operatora oraz partnerów Operatora.

1.4.4 Pobranie przez Użytkownika AMM na urządzenie końcowe:

1.5 Aplikacja Mobilna Motipay możliwa jest do pobrania w sklepie App Store (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android).

1.6 Z chwilą pobrania i zainstalowania przez Użytkownika Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika (urządzenie końcowe) następuje zawarcie przez niego z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji Mobilnej Motipay, w tym szczególnie usług polegających na dostępie do funkcjonalności Urządzenia.

1.7 Korzystanie z oferowanych za pośrednictwem AMM podstawowych usług jest bezpłatne. Operator dopuszcza możliwość wprowadzenia odpłatnych, dodatkowych funkcjonalności przy dokonywaniu kolejnych aktualizacji Aplikacji Mobilnej Motipay lub oprogramowania Urządzenia. Odpłatne funkcjonalności Urządzenia zostaną w sposób wyraźny oznaczone, tak, aby Użytkownik miał pełną wiedzę na temat wysokości kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Urządzenia.

1.8 Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji Mobilnej Motipay pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnych do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych.

1.9 Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje oraz układ prezentowych w ramach Aplikacji Mobilnej Motipay treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych i podlegają ochronie prawnej, m.in. Ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03 oraz Ustawie z dnia 30 czerwca 2000r.-Prawo własności przemysłowej(Dz.U.2017.776 t.j. z dnia 2017.04.13).

2. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI

2.1 Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Użytkowników AMM korzystających z urządzeń mobilnych, które to urządzenia spełniają wskazane poniżej wymagania techniczne, i na które ww. osoby pobiorą Aplikację z odpowiedniego sklepu z aplikacjami i prawidłowo ją uruchomią.

2.2 Urządzenie mobilne Użytkownika, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja Mobilna Motipay , powinno spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

2.2.1 dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu App Store – iOS w wersji 9.0 (lub nowszej),

2.2.2 dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu Google Play – Android w wersji 4.4 (lub nowszej).

2.3 Pobranie i zainstalowanie Aplikacji Mobilnej Motipay z innych źródeł niż wskazane powyżej stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. Powyższy zapis nie dotyczy urządzeń mobilnych Użytkowników, na których aplikacja była preinstalowana fabrycznie, a Operator wyraził na to zgodę.

2.4 Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji Mobilnej Motipay niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji Urządzenia:

2.4.1 aktywne połączenie internetowe,

2.4.2 aktywne połączenie bluetooth,

2.4.3 aktywne połączenie Wi-Fi.

2.5 Aby korzystać z funkcjonalności Aplikacji Mobilna Motipay Użytkownik powinien dokonać uprzedniej rejestracji za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Motipay.

3. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

3.1 W trakcie pierwszego uruchomienia Urządzenia Użytkownik zobowiązany jest przejść proces rejestracji w Aplikacji Mobilnej Motipay, polegającej na założeniu u Operatora indywidualnego konta Użytkownika (dalej: „Rejestracja”).

3.2 Do dokonania Rejestracji Użytkownika AMM wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych:

3.2.1 imię;

3.2.2 nazwisko;

3.2.3 adres e-mail;

3.2.4 hasło;

3.2.5 powtórzone hasło;

3.2.6 potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptuje ich treść.

3.3 Uruchomienie i zalogowanie się do Aplikacji Mobilnej Motipay (lub posiadanie Aplikacji uruchomionej w tle) jest konieczne dla korzystania z Urządzenia oraz funkcjonalności Aplikacji Mobilnej Motipay.

3.5 Użytkownikowi AMM przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych podczas Rejestracji oraz zmiany ustalonego podczas Rejestracji hasła. Edycja danych oraz zmiana hasła możliwa jest za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Motipay .

3.6 W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej Motipay, Użytkownik zobowiązany jest do:

3.6.1 podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd;

3.6.2 aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji w przypadku ich późniejszej zmiany; aktualizacji danych dokonuje się w ramach ustawień Aplikacji Mobilnej Motipay;

3.6.3 zachowania w tajemnicy hasła do logowania w Aplikacji Mobilnej Motipay oraz nieudostępniania go innym osobom.

3.7 Operator na każdym etapie korzystania z Aplikacji Mobilnej Motipay może rozszerzyć Użytkownikowi formularz rejestracyjny lub formularz do skorzystania z Usług Operatora o dodatkowe pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest dobrowolne (dane opcjonalne) i nie ma wpływu na pozytywne zakończenie procesu Rejestracji i pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest obowiązkowe(dane obowiązkowe).

3.8 Użytkownik AMM ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania w Aplikacji AMM.

3.9 Operator informuje, że w miarę możliwości weryfikuje tożsamość Użytkowników AMM podczas ich Rejestracji lub podanych przez Użytkownika podczas korzystania z Usług Operatora. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji lub podczas korzystania z Usług Operatora , Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi AMM możliwości korzystania z Aplikacji AMM do czasu potwierdzenia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób potwierdzenia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres email podany przez Użytkownika podczas Rejestracji AMM.

3.10 Pobranie Aplikacji Mobilnej Motipay, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem Usług Operatora oraz Usług i funkcjonalności Aplikacji Mobilnej Motipay jest bezpłatne.

3.11 Użytkownik może zainstalować Aplikację Mobilną Motipay na swoim Urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia mobilnego Użytkownika w trakcie instalacji Aplikacji Mobilnej Motipay na urządzeniu końcowym Użytkownika.

3.12. Procedura uzyskania dostępu do Aplikacji Mobilnej Motipay obejmuje złożenie przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu i jego załączników.

3.13. Umowa o świadczenie przez Operatora na rzecz Użytkownika zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu i wszystkich jego załączników oraz po zakończenia procesu instalacji Aplikacji Mobilnej Motipay.

3.14 Umowa o korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji Mobilnej Motipay zawarta jest na czas nieoznaczony. Postanowienia Regulaminu i jego załączników stanowią integralną część Umowy.

3.15. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji Mobilnej Motipay poprzez jej usunięcie z Urządzenia mobilnego w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu mobilnym Użytkownika.

3.16 W przypadku naruszenia przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej Motipay postanowień niniejszego Regulaminu lub jego załączników, Operator po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem o korzystanie z Aplikacji Mobilnej Motipay z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym, bez okresów wypowiedzenia.

3.17 W przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem/ jego załączników, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, a w szczególności jego dobre imię, może on podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji Mobilnej Motipay, Serwisu Operatora oraz świadczonych za ich pośrednictwem Usług.

3.18 W przypadku rozwiązania przez Operatora z Użytkownikiem Umowy o korzystanie z Aplikacji Mobilnej Motipay, Operator dokonuje niezwłocznej dezaktywacji dostępu Użytkownika do Aplikacji Mobilnej Motipay, natomiast Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odinstalowania Aplikacji z Urządzenia mobilnego.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

4.1 Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem polskim, Regulaminem/jego załącznikami oraz regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

4.2 Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

4.2.1 korzystania z Aplikacji Mobilnej Motipay i Urządzenia w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;

4.2.2 korzystania z Aplikacji Mobilnej Motipay i Urządzenia w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw, w tym praw autorskich Operatora i praw własności intelektualnej ;

4.2.3 korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Motipay jedynie w zakresie dozwolonego użytku;

4.3 Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej Motipay oraz zobowiązani są do wprowadzania w Serwisie Operatora oraz w Aplikacji Mobilnej Motipay danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie Operatora o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Operatorowi danych osobowych, w tym w szczególności danych niezbędnych do świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkownika Usług;

4.4 Użytkownicy dla umożliwienia poprawnego korzystania z Aplikacji Mobilnej Motipay powinni zaakceptować przyjmowanie powiadomień typu „push” w zakresie usług świadczonych za pomocą Aplikacji wymienionych w pkt 1.5 Regulaminu;

4.5 Operator nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Aplikacji oraz swoich Usług w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Operatora lub naruszyłyby przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego lub dobre obyczaje;

4.6 niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu lub Aplikacji;

4.7 niedostarczania przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Motipay treści o charakterze bezprawnym.

5. USŁUGI

5.1 Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

5.2 Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Operatora oraz Aplikacji Mobilnej Motipay korzystanie z następujących Usług:

a. przeglądanie informacji dostępnych w ramach Serwisu,

b. założenie i prowadzenie Konta,

c. dostęp do zasobów Serwisu Operatora, Aplikacji Mobilnej Motipay oraz Konta,

d. dostęp do funkcjonalności Aplikacji Mobilnej Motipay i Serwisu Operatora, w tym w szczególności ustawiania, śledzenia i zmian w zakresie celów, osiągnięć, możliwość dodawania materiałów, publikacji oraz innych treści, zgodnie z informacjami dostępnymi w Serwisie Operatora oraz zgodnie jego charakterem.

5. Składania wniosków o refinansowanie, o którym mowa w pkt. 1.4.2 powyżej.

6.Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług wskazano w niniejszym Regulaminie.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

6.1 Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji Mobilnej Motipay i Serwisu, zapewniając poprawność ich działania.

6.2 Użytkownik korzysta z Aplikacji Mobilnej Motipay i Serwisu Operatora dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i powinien zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Aplikacji w zakresie, w jakim jest to zależne od Użytkownika (np. prawidłowe funkcjonowania urządzenia mobilnego, stosowanie ustawień umożliwiających odbieranie bieżących powiadomień z Aplikacji itp.). Za działania usług, aplikacji i serwisów internetowych innych niż Aplikacja Mobilna Motipay i Serwisu Operatora odpowiedzialność ponoszą ich dostawcy.

6.3 Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych Użytkownika Aplikacji Mobilnej Motipay lub Serwisu Operatora, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji Mobilnej Motipay i Serwisu Operatora i oferowanych za ich pośrednictwem usług.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

7.1 Użytkownik Aplikacji Mobilnej Motipay i Serwisu Operatora jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodowane zostały poprzez naruszenie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu i jego załączników lub poprzez podanie przez Użytkownika przy rejestracji lub w ramach korzystania z usług Operatora nieprawdziwych lub niezgodnych z rzeczywistością danych lub danych naruszających prawa osób trzecich(podszywanie się pod osoby trzecie).

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, w tym za szkody Operatora i osób trzecich.

8. VII.PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

8.1. Każdy Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie Operatora oraz Aplikacji Mobilnej Motipay, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego, postanowień niniejszego Regulaminu i jego załączników lub dobrych obyczajów.

8.2 Operator uprawniony jest do usunięcia treści zamieszczonej w swoim Serwisie lub Aplikacji Aplikacji Mobilnej Motipay przez Użytkownika w przypadku, gdy jej brzmienie, cel, charakter lub istota jest sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem i jego załącznikami lub normami obyczajowymi.

8.3 Z chwilą pobrania przez Użytkownika na jego Urządzenie mobilne Aplikacji Mobilnej Motipay, Operator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji Mobilnej Motipay . Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja na korzystanie z Aplikacji Mobilnej Motipay i Serwisu Operatora jest bezpłatna.

8.4. Licencja udzielana jest Użytkownikowi na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy o korzystanie z Aplikacji Mobilnej Motipay i Serwisu Operatora.

8.5 Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji na Urządzeniach mobilnych Użytkownika bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a. wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia mobilnego Użytkownika;

b. utrwalenie w pamięci Urządzenia mobilnego Użytkownika oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu mobilnym;

c. tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji Mobilnej Motipay ,

d. przystosowanie Aplikacji Mobilnej Motipay niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia mobilnego Użytkownika (wymagana konfiguracja sprzętowa i oprogramowania).

e).Naruszenie przez Użytkownika warunków licencji uprawnia Operatora do rozwiązania z Użytkownikiem niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz z prawem Operatora do roszczeń odszkodowawczych od Użytkownika na swoją rzecz.

9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

9.1 Polityka Prywatności stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i dotyczy przetwarzania danych osobowych.

9.2 Oświadczam, że rozumiem, iż;

a). logując się w Aplikacji Mobilnej Spółki lub pobierając Aplikację Mobilną Spółki na urządzenie końcowe, wyrażam zgodę na akceptację postanowień Regulaminu oraz postanowień Polityki Prywatności Aplikacji Mobilnej Spółki.

b). Odmowa wyrażenia zgód, o których mowa w pkt.1-6 powyżej na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych powoduje, że proces korzystania z Aplikacji Mobilnej Spółki zostaje zakończony bez możliwości dokonania ściągnięcia Aplikacji Mobilnej Spółki na urządzenie końcowe użytkownika oraz bez możliwości korzystania z Aplikacji Mobilnej Spółki..

c). moje dane osobowe będą przechowywane przez administratora i jego partnerów w celach handlowych, marketingowych i statystycznych przez czas nieokreślony zgodnie z art.6 ust.1 lit.a rozporządzenia nr 2016/679;

d). Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przysługuje Panu/Pani prawo do:

*żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

*cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Wyłącznym źródłem wszelkich zobowiązań Operatora jest niniejszy Regulamin i jego załączniki oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

10.2 Regulamin jest dostępny w języku polskim.

10.3 Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Operatora jest zabronione.

10.4 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i jego załączników jest prawo polskie.

10.5 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem Aplikacji Mobilnej Motipay i Serwisu, będącym Konsumentem, zostaje poddane właściwości sądu, właściwego zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.6 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.

10.7 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i jego załącznikach zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.8 Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji oraz na stronie internetowej www.motipay.pl

10.9 Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na adresy e-mail podane przez nich przy Rejestracji, a także przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji Mobilnej Motipay i Serwisu po powiadomieniu o zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu (który nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 7 dni). Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z Aplikacji po wejściu zmian w życie.

10.10 Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Operatora w sklepie sklepie App Store (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android) oraz w Aplikacji Mobilnej Motipay i Serwisu, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

10.11 Wszelkie prawa Aplikacji Mobilnej Motipay i Serwisu , w tym licencje, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Motipay i Serwisu, należą do Operatora lub jego partnerów, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem i jego załącznikami.

10.12 Operator zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Aplikacji Mobilnej Motipay i Serwisu, treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług określają odpowiednie podmioty trzecie.

10.13 Operator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

10.14 Zasady świadczenia przez Operatora innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać odrębne, dodatkowe regulaminy lub umowy.

10.15. Konsument w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy świadczenia usług) poprzez złożenie stosownego oświadczenia Operatora, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu jak również poprzez usunięcie Konta, o ile w chwili zawarcia Umowy świadczenia Usługi nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W przypadku korzystania z Aplikacji oraz świadczonych w jej ramach Usług, Użytkownik może również odstąpić od Umowy poprzez usunięcie Aplikacji (jej deinstalację) z Urządzenia mobilnego

10.16 Wszelkie załączniki do niniejszego regulaminu, stanowią jego integralną część. Do niniejszego regulaminu załącza się:

1) Wzór odstąpienia od Umowy dla Konsumenta;

2) Politykę Prywatności.

10.17 Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2019 roku.